جستجو
درباره ما  >>  تاریخچه

    اداره کل رفاه ، تعاون و امور اجتماعی  شهرداری تهران زیر نظر معاونت امور مالی – اداری شهرداری تهران فعالیت می‌نماید و در زمره ادارات وابسته به شهرداری تهران محسوب می گردد و از حیث تاٌمین منابع مالی مورد نیاز خود کاملاً وابسته به شهرداری است  .ارائه خدمات مختلف این اداره شامل پرسنل شاغل رسمی و قراردادی سازمان ها و مناطق وابسته به شهرداری تهران است . سایر سازمان ها و شرکت های موجود در ساختار تشکیلاتی شهرداری تهران با پرداخت هزینه های مرتبط به امور رفاهی ، مشمول دریافت خدمات رفاهی می‌گردند .

اداره کل رفاه ؛ تعاون و خدمات اجتماعی ؛ در پاسخ به ماده 34 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران (مصوب 12/08/1358) تشکیل گردیده و بر این اساس شهرداری موظف است بطرق مقتضی در تاٌمین بهداشت و درمان مستخدمین خود و همچنین ایجاد محیط مناسب کار و کمک به امور تعاونی در زمینه های مصرف و مسکن و نظایر آن که بر اساس طرح‌های رفاهی سازمان‌های وابسته به دولت تاًمین می‌گردند؛ اقدام نماید .

همانطور که از مفاد قانونی فوق بر می آید ، رسالت اداره رفاه ؛ تعاون و امور اجتماعی بر حول 4 محور متمرکز است :

 الف- تامین بهداشت و درمان

 ب- ایجاد محیط مناسب برای کار

ح – کمک به امور تعاونی های مسکن (کمک به تاٌمین مسکن کارکنان و مدیران )

 د- ایجاد امور رفاهی  

 

اداره کل خدمات اجتماعی و رفاه برای نخستین بار در سال 1349 در شهرداری تهران که آن زمان به شهرداری پایتخت معروف بود ،زیر نظر حوزه معاونت اجتماعی و مطبوعاتی تاسیس گردید.

این اداره در تاریخ 23/8/1353 از سوی شورای اداری شهرداری با عنوان سازمان اداره کل خدمات اجتماعی و رفاه به صورت جدی تر مطرح و در تاریخ 27/9/1353 با 56 پست سازمانی ثابت از سوی انجمن شهر به تصویب رسید و اما پس از هشت سال فعالیت در تاریخ 13/11/1361توسط شورای اداری شهرداری تهران منحل وبه جای ان "قسمت رفاه و خدمات بهداشتی " ایجاد گردید که در واحد مذکور 30 پست ثابت سازمانی تعیین گشته بود ولیکن به دلیل افزایش فعالیتها و اهمیت کیفی خدمات این مصوبه کان لم یکن اعلام ومجددا سازمان تفصیلی اداره کل رفاه و خدمات اجتماعی به 62 پست ثابت سازمانی در تاریخ 21/8/1363به تصویب شورای اداری شهرداری تهران رسید .

سپس به منظور فراهم اوردن امکانات اجتماعی و رفاهی بهتر جهت پرسنل و خانواده آنان از سال 1368 اداره کل رفاه با عنوان سازمان به فعالیت های خود ادامه داد و ازسازمان تفصیلی آن نیز در صورت جلسه ای به تاریخ 24/11/68 از سوی شورای اداری با 189 پست سازمانی تصویب گردید و پیرو آن قسمت امور جانبازان و ایثارگران به جای دفتر جنگ به عنوان یکی از قسمتهای زیر نظر سازمان تعاون وخدمات اجتماعی درتاریخ28/12/1368به تصویب رسید.

تغییر نام سازمان فوق به "اداره رفاه ،تعاون وخدمات اجتماعی " طی دستور شهرداروقت در تاریخ 24/6/1370 صورت پذیرفت.

بر این اساس اداره کل رفاه ،فعالیتهای خود را تا تاریخ 28/7/1372 ، زیرنظر حوزه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران ادامه داد و از این زمان به بعد از زیر مجموعه های حوزه معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران قرارگرفت.

شایان ذکر است اداره کل رفاه ،تعاون وخدمات اجتماعی در تاریخ 23/9/1378 با استناد به مصوبه 24/11/1368 شورای اداری- که در پیش توضیح داده شد- و تبصره ای که در تاریخ 25/8/1378 توسط شورای اسلامی شهر تهران به آن اضافه شده بود،درخواست صدور اجازه به منظور اجرای "سازمان"مصوب تعاون وخدمات اجتماعی را نمود که مورد موافقت معاونت مالی واداری شهرداری تهران قرار نگرفت واین اداره کل همانند گذشته به کار خود ادامه داد.

واما در تاریخ 14/11/1380 بر اساس دستور شهرداروقت اداره کل رفاه ،تعاون وخدمات اجتماعی از زیر مجموعه حوزه معاونت اموراجتماعی شهرداری تهران،منفک وبه زیرمجموعه حوزه معاونت مالی واداری شهرداری تهران انتقال گرفت.

در حقیقت براساس طرح جامع رفاهی که در سال 1384 به تصویب شورای شهر نیز  رسیده است ، شهرداری تهران در چندین بخش وام ، درمان ، ورزش ، رفاه ، مسکن و تعاونی اعتباری شهر ، خدمات رفاهی به پرسنل شهرداری تهران ارائه می‌دهد . بر این اساس ، یک سری از این خدمات ، خدمات ضروری و سری دیگر خدمات مکمل محسوب می‌شود .

با توجه به آنکه اداره کل رفاه ؛ تعاون و امور اجتماعی زیر نظر مستقیم معاونت امور مالی- اداری  شهرداری تهران قرار دارد ، بالطبع پیشنهاد بودجه خود را با تایید این معاونت به شهرداری تهران اعلام می دارد .  از آنجا که رسالت این اداره ؛ در تاٌمین امور رفاهی و درمانی و همجنین امور مسکن پرسنل شهرداری تهران است ، در طی هر سال نیازهای مختلف رفاهی پرسنل؛ توسط اداره کل رفاه بررسی شده و براساس تعداد پرسنل و هزینه های مرتبط با این نیازها ، بودجه درخواستی اداره رفاه تعیین می‌گردد که این بودجه میبایست طی فرآیندی به تصویب برسد . بر اساس بودجه پیشنهادی مصوب در شروع هر سال ؛ اداره کل رفاه به هریک از امور رفاهی تحت پوشش خود مبلغی را اختصاص داده  و با توجه به تعداد پرسنل شاغل در هر منطقه و یا سازمان وابسته ؛ بودجه‌ای برای آن منطقه  و یا سازمام وابسته به ازای هر یک از خدمات رفاهی و یا مسکن اختصاص می‌دهد .

 

 

-->