جستجو
معاونت ها و ادارات  >>  معاونت رفاهی اجتماعی  >>  معرفی معاون

اکبر نشاط

معاونت حوزه رفاهی و اجتماعی

مشخصات فردی:

نام : اکبر

نام خانوادگی : نشاط

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد

: سوابق مدیریتی

 

  

:شرح وظایف

معاونت رفاهی ؛ واحدهای رفاهی ؛ تورها ؛ مددکاری اجتماعی و مسکن را تحت پوشش خود دارد .

واحد تورها ؛ وظیفه برنامه ریزی تورهای یارانه‌ای و تورهای غیر رایانه ای برای پرسنل مناطق و سازمان های تحت پوشش و در شرایط خاص و به شرط عقد قرارداد با سازمان های مستقل در شهرداری تهران ؛ را بر عهده دارد .

واحد مددکاری اجتماعی؛ نیز وظیفه ارائه کمک به مددجویان را عهده دار است . این مددجویان می‌توانند داخل و یا خارج از شهرداری تهران باشند .

واحد رفاهی ؛ عهده دار تامین خدمات رفاهی ضروری (پوشاک ؛ اغذیه ) و خدمات رفاهی مکمل (ارائه بلیط و یا خدمات با تخفیف برای استفاده از اماکن ورزشی ؛ تفریحی و آموزشی ) می‌باشد .

واحد مسکن؛ نیز تاٌمین زمین برای تعاونی های مسکن و نظارت بر تعاونی های مصرف درشهرداری تهران و همچنین بررسی تملک خانه های متعلق به شهرداری تهران را بر عهده دارد .

-->