جستجو
معاونت ها و ادارات  >>  معاونت درمان  >>  معرفی معاون

رضا جهانگیری فر

معاونت درمان

مشخصات فردی:

نام : رضا

نام خانوادگی : جهانگیری فر

سوابق تحصیلی:


: سوابق مدیریتی

  


   

   

  

:شرح وظایف

وظیفه اداره درمان بر سه محور صدور دفترچه‌های درمان ؛ مددکاری درمان و شورای درمان استوار است .

صدور دفترچه های درمان مربوط به صدور دفترجه های بیمه درمانی برای پرسنل رسمی و اعضای خانواده  تحت تکفل ایشان می‌باشد .

مددکاری درمان ؛ مربوط به برقراری بیمه  و یا برقراری کمک هزینه درمانی و دارویی برای آن دسته از اعضای خانواده پرسنل است که در شرایط عادی مشمول بیمه نمی‌باشند . از جمله برقراری بیمه والدین ؛ برقراری کمک هزینه دارویی برای فرزندان دارای بیماری خاص و برقرای بیمه در شرایط خاص دیگر.

شورای درمان نیز وظیفه سیاستگذاری امور مربوط به درمان پرسنل به عهده دارد.

-->