جستجو
طراحی سامانه اطلاع رسانی درمانی پرسنل شهرداری تهران
نشست بررسی راهکارهای ایجاد سامانه اطلاع رسانی درمانی پرسنل...
ادامه مطلب
امضا تفاهم نامه شهرداری تهران با سازمان انتقال خون
در نشستی که فی مابین اداره کل رفاه، تعاون وخدمات اجتماعی ...
ادامه مطلب
مشارکت پرسنل اداره کل رفاه ، تعاون وخدمات اجتماعی در طرح اهداء عضو
در راستای طرح بزرگ تبدیل شهرداری تهران به نهاد پیشگام در ا...
ادامه مطلب
تجلیل دكتر ايرج فاضل پدر اهدائ عضو ايران از شهرداري تهران
دکتر ایرج فاضل پدر اهداء عضو ایران و بنيانگذار انجمن اهدا ...
ادامه مطلب

بیمه

دانستنی ها

فرهنگ لغات درمانیادامه مطلب
بیمه عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء دريافت وجه يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده براو را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
بيمه گر عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء دريافت وجه يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده براو را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
بيمه گزار به اشخـاص ، سازمانها و مؤسساتي اطلاق مي گردد كه نسبت به بيمه نمودن خود ، اعضاي تحت پوشش يا كاركنان اقدام مي نمايند .
بيمه شده فردی است که طبق اعلام بیمه گزار تحت پوشش بیمه قرار میگیرد
سرانه درمان میانگین هزینه تمام شده درمان در یکسال بازاء هر نفر
حق بیمه مبلغي است كه بر مبناي مقررات مشمولين بيمه خدمات درماني، شهرداری تهران براي هر فرد در يكماه از حقوق وی کسر مي گردد . میزان حق بیمه طبق آئئین نامه بهداشت و درمان و مصوبات شورای درمان شهرداری تعیین میگردد
سازمانها و ادارات غیر مستقل شامل دستگاههايي مي باشد كه هزينه هاي جاري آنان از طريق بودجه شهرداری تهران تأمين ميگردد و در قالب بودجه مصوب سالانه اعتبار درمانی انها تامین میشود
سازمانهاي مستقل (خود كفا) كليه سازمانهائي كه حق سرانه و بیمه درمان خود را رأساً تامین مي نمايند خودكفا محسوب مي گردند.
فرانشيز قسمتي از هزينه درمان است كه بر مبناي تعرفه مصوب، بيمه شده بايد درزمان دريافت خدمات پرداخت نمايد .
سهم سازمان (در هزينه هاي درماني) قسمتي از هزينه هاي درمان بيمه شده است كه تعهد سازمان بيمه گر ( در اینجا شهرداری تهران)قرار مي گيرد.
آئین نامه بهداشت و درمان شهرداری تهران مجموعه آئین نامه مصوب شورای اسلامی شهر تهران در باره چگونگی ، چارچوب ، سطح خدمات درمانی و وظایف هر کدام از دستگاه های ذیربط و مرتبط با بهداشت و درمان بیمه شدگان اطلاق میشود.
صدور اوليه دفاتر بیمه درمانی به اولين جلد دفترچه درماني كه براي متقاضيان و افراد تحت تكفل و يا هر يك از عائله جديد آنان پس از تنظيم بيمه نامه صادر شود، صدور اوليه اطلاق مي گردد.
-->