جستجو
برگزاری نشست هم اندیشی به جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ایثارگران شهرداری تهران
نشست هم اندیشی معاونت درمان اداره کل رفاه ، تعاون وخدمات ا...
ادامه مطلب
پیشکسوتان چشم و چراغ ما هستند
دکتر مدیح مدیر کل رفاه ، تعاون وخدمات اجتماعی  و هیئت همرا...
ادامه مطلب
تجلیل از پرسنل مراکزصدور دفترچه درمانی شهرداری تهران
نشست تجلیل از پرسنل مراکزصدور دفترچه درمانی شهرداری تهران ...
ادامه مطلب
جوانان و سلامت روان
  یکی از روزهای هفته سلامت روان به نام سلامت روان و ج...
ادامه مطلب

بیمه

دانستنی ها

فرهنگ لغات درمانیادامه مطلب
بیمه عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء دريافت وجه يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده براو را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
بيمه گر عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء دريافت وجه يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده براو را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
بيمه گزار به اشخـاص ، سازمانها و مؤسساتي اطلاق مي گردد كه نسبت به بيمه نمودن خود ، اعضاي تحت پوشش يا كاركنان اقدام مي نمايند .
بيمه شده فردی است که طبق اعلام بیمه گزار تحت پوشش بیمه قرار میگیرد
سرانه درمان میانگین هزینه تمام شده درمان در یکسال بازاء هر نفر
حق بیمه مبلغي است كه بر مبناي مقررات مشمولين بيمه خدمات درماني، شهرداری تهران براي هر فرد در يكماه از حقوق وی کسر مي گردد . میزان حق بیمه طبق آئئین نامه بهداشت و درمان و مصوبات شورای درمان شهرداری تعیین میگردد
سازمانها و ادارات غیر مستقل شامل دستگاههايي مي باشد كه هزينه هاي جاري آنان از طريق بودجه شهرداری تهران تأمين ميگردد و در قالب بودجه مصوب سالانه اعتبار درمانی انها تامین میشود
سازمانهاي مستقل (خود كفا) كليه سازمانهائي كه حق سرانه و بیمه درمان خود را رأساً تامین مي نمايند خودكفا محسوب مي گردند.
فرانشيز قسمتي از هزينه درمان است كه بر مبناي تعرفه مصوب، بيمه شده بايد درزمان دريافت خدمات پرداخت نمايد .
سهم سازمان (در هزينه هاي درماني) قسمتي از هزينه هاي درمان بيمه شده است كه تعهد سازمان بيمه گر ( در اینجا شهرداری تهران)قرار مي گيرد.
آئین نامه بهداشت و درمان شهرداری تهران مجموعه آئین نامه مصوب شورای اسلامی شهر تهران در باره چگونگی ، چارچوب ، سطح خدمات درمانی و وظایف هر کدام از دستگاه های ذیربط و مرتبط با بهداشت و درمان بیمه شدگان اطلاق میشود.
صدور اوليه دفاتر بیمه درمانی به اولين جلد دفترچه درماني كه براي متقاضيان و افراد تحت تكفل و يا هر يك از عائله جديد آنان پس از تنظيم بيمه نامه صادر شود، صدور اوليه اطلاق مي گردد.
-->