جستجو

پیلغوش

 

 

مدیر حراست اداره کل رفاه

مشخصات فردی:

 ابراهیم پیلغوش

سوابق تحصیلی:

 

کارشناسی

: سوابق مدیریتی

 مدیر حراست اداره کل رفاه

 

 

 

 

:شرح وظایف

 

 

-->