جستجو

علی رادپور

فرمانده بسیج

مشخصات فردی:

 علی رادپور

سوابق تحصیلی:

 

 کارشناس روابط عمومی

: سوابق مدیریتی

 

- فرمانده بسیج اداره کل رفاه و مسئول انبار
- مسئول مجموعه محبی
-مسئول مجموعه باغ گلستان
- مسئول مجموعه گفتگو

 

 

 

 

:شرح وظایف

 

- پیگیری و رسیدگی به ماموریتهای محوله از سوی سازمان بسیج شهرداری تهران
- حفظ انسجام بین نیروهای بسیجی در ادارات
- در صورت نیاز انجام ماموریت های فرهنگی واجتماعی محوله از سوی سازمان
- انجام مراسم اعیاد و مناسبتهای مذهبی بصورت اجرایی

 

-->