جستجو

حسن عبدی

مدیر روابط عمومی

مشخصات فردی:

 حسن عبدی

سوابق تحصیلی:

 فوق لیسانس مهندسی معماری کامپیوتر

: سوابق مدیریتی

 مدیر مسئول پایگاه خبری سیاسی نیوز

دبیر سرویس بین الملل خبرگزاری وفا

دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری شاهد

مدرس و مشاور سایبر دیپلماتیک کانون مرآت

معاونت سایبری مرکز تشکلهای شاهد و ایثارگری کشور

عضو هیئت مدیره شرکت جهان گستر موج چهارم

عضو هیئت مدیره شرکت نوآوران میلاد کوثر

عضو هیئت مدیره پایگاه خبری شریان

مدیر روابط عمومی اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی

 

:شرح وظایف

- برنامه ریزی، نظارت و اجرای امور رسانه ای و تبلیغاتی
- برنامه ریزی ونظارت بر امور واحد روابط عمومی
- انتشارات، پژوهش، افکار سنجی و ارتباطات مردمی

-->