جستجو

سیامک نثاری

رئیس اداره وام و مسئول کمک های غیر نقدی و کمیته رفاهی

مشخصات فردی:

 سیامک نثاری

سوابق تحصیلی:

 فوق لیسانس مدیریت دولتی

: سوابق مدیریتی

- رئیس اداره خدمات اجتماعی و رفاهی و رئیس دایراه وام و تسهیلات واحد های شهرداری تهران و کمکهای غیر نقدی امور سهام دبیر کمیته رفاهی و واحد تامین آتیه کارکنان شهرداری تهران
- مسئول واحد رفاهی و مدیر واحد بیمه کارگری و امور سهام
- رئیس اداره حسابداری
- رئیس واحد مددکاری
- مسئول تشخیص حساب در امور مالی

 

 

 

 

:شرح وظایف

 -مسئول کمکهای غیر نقدی کارکنان شهرداری تهران
-دبیر کمیته رفاهی
-مسئول دایره وام و تسهیلات کارکنان شهرداری تهران
- امور سهام بانک شهر

 

 

 

 

-->