جستجو

سیدمحمدرضا نقیبی بیده

مدیر امور رفاهی

مشخصات فردی:

 سیدمحمدرضا نقیبی بیده

سوابق تحصیلی:

 لیسانس کشاورزی

: سوابق مدیریتی

 مدیر امور رفاهی و تفریحی

مسئول پرتال اداره کل رفاه

سرپرست روابط عمومی اداره کل رفاه

مسئول سامانه 137 اداره کل رفاه

مسئول سامانه 1888 اداره کل رفاه

رئیس دفتر مدیرکل رفاه

مسئول سایت ستاد شرکت شهرسالم

 

 

 

 

:شرح وظایف

 

 

-->