جستجو

حسین ذولفیان

مسئول دفتر معاونت مالی و اداری

مشخصات فردی:

 آقای حسین ذولفیان

سوابق تحصیلی:

 لیسانس

: سوابق مدیریتی

 

 

 

 

 

:شرح وظایف

 

 

-->