جستجو

مهران حسینی

ریاست حسابداری

مشخصات فردی:

 مهران حسینی

سوابق تحصیلی:

 لیسانس حسابداری

: سوابق مدیریتی

 رئیس حسابداری اداره کل رفاه شهرداری تهران

مدیر مالی و بازرگانی شرکت سمر تجارت شرق

مدیر مالی شرکتهای بازرگانی نیکان

مدیر عامل شرکت بازرگانی سیرمان البرز

 

 

 

 

:شرح وظایف

 نظارت و کنترل و تشخیص و ثبت سر فصل حساب و گزارشات مالی

کنترل عملکرد پرسنل تحت سرپرستی

مسئول پاسخگویی به دستگاه های نظارتی کنترلی

تایید و کنترل کلیه عملیات مالی

کنترل صحت انجام هزینه در قالب اعتبار و بودجه مصوب ونظارت بر وضعیت نقدینگی

 

-->