جستجو

علیرضا متین زاده

ذی حسابی اداره کل رفاه شهرداری تهران

مشخصات فردی:

 علیرضا متین زاده

 

سوابق تحصیلی:

 

لیسانس مدیریت بازرگانی: سوابق مدیریتی

 مسئول اسناد پزشکی اداره کل رفاه شهرداری تهران

رئیس حسابداری اداره کل رفاه شهرداری تهران

مدیر مالی و قائم مقام ذی حسابی اداره کل رفاه شهرداری تهران

 

 

 

 

:شرح وظایف

 

 

-->