جستجو

 

فاطمه فرازنده

مسئول واحد مددكاري اجتماعي اداره كل رفاه 

مشخصات فردی:

 فاطمه فرازنده

سوابق تحصیلی:

 دانشجوی دکترای روانشناسی

لیسانس روانشناسی عمومی

فوق لیسانس روانشناسی تربیتی

دکترای روانشناسی تربیتی

: سوابق مدیریتی

- مسئول مددکاری اداره کل رفاه
- کارشناس سازمان بازرسی در حوزه قراردادها
- کارشناس سازمان بازرسی درحوزه ترافیک
- پیمانکار سامانه نشاط
- مدیر خانه سلامت شهرداری منطقه پنج
- مدرس و مشاور شهرداری منطقه پنج

 

 

 

 

:شرح وظایف

- برنامه ریزی جهت تامین و ارتقاء بهداشت روان و پیشگیری از مشکلات روانی پرسنل
- تشکیل جلسات پرسش و پاسخ روانشناسی
- برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه

 

-->