جستجو
معرفی اداره کل رفاه  >>  مدیران و مسئولان سابق

نام ونام خانوادگی : محمد عطار
سالهای مسئولیت : 58

نام ونام خانوادگی : طاهره عرفان
سالهای مسئولیت : 57-56

نام ونام خانوادگی:علی فجرک
سالهای مسئولیت : 60

نام ونام خانوادگی:احمدی فر
سالهای مسئولیت : 59

نام ونام خانوادگی : حسن سلامی
سالهای مسئولیت : 64-63

نام ونام خانوادگی : محمدرضا صالحی
سالهای مسئولیت : 62-61

نام ونام خانوادگی : عباس رضائی فقیهی
سالهای مسئولیت : 66

نام ونام خانوادگی : رمضان مزارلو
سالهای مسئولیت : 65

نام ونام خانوادگی :عبدالصمد موثقی
سالهای مسئولیت : 69

نام ونام خانوادگی : حسین افشار
سالهای مسئولیت : 68-67

نام ونام خانوادگی : محمدعلی حقانی
سالهای مسئولیت : 80-74

نام ونام خانوادگی : امیر بهبودی فام
سالهای مسئولیت : 73-70

نام ونام خانوادگی : ناصر نادری
سالهای مسئولیت : 84-82

نام ونام خانوادگی : داریوش فرج اللهی
سالهای مسئولیت : 82-81

نام ونام خانوادگی : عباس ناظران
سالهای مسئولیت : از 92/10/06 تا 84

نام ونام خانوادگی : عزیز عیسی پور
سالهای مسئولیت : از 92/10/06 تا 95/5/26

نام ونام خانوادگی : نویدرضا خدیوی
سالهای مسئولیت : از25/05/95 تا کنون

-->