جستجو

اطلاعيه توزيع كارت هديه متولدين مهرماه ایجاد شده در تاریخ: 1397/7/7

احتراماً، پيرو اطلاعيه شماره 331521 مورخ 97/04/04 در خصوص توزيع كارتهاي الكترونيكي ويژه تولد كاركنان قابل پذيرش در رستورانهاي تحت پوشش ( مجتمع الماس شهر ، رستوران گفتگو ، رستوران مرواريد چيتگر ، رستوران باغ گلستان ) خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمايند تا مسئولين محترم رفاهي جهت دريافت كارتهاي متولدين مهرماه از روز شنبه مورخ 97/07/07 با در دست داشتن رسيدهاي اخذ شده جهت ماههاي قبل به واحد رفاهي ، تفريحي اين اداره كل مراجعه نمايند.

( همراه داشتن رسيد ماههاي قبل جهت دريافت كارت الزامي مي باشد) .

ضمنا" ليست اسامي دريافت كنندگان به Outlook مسئولين رفاهي ارسال گرديده است .

شايان ذكر است كه كارتهاي هديه متولدين مهرماه تا پايان دي1397 داراي اعتبار بوده و غير قابل تمديد مي باشد.

 

 

rating print
-->